Norwegiýanyň "Nofir" kompaniýasy "Okean galyndylaryny gymmatly etmek" atly şygar bilen iş alyp barýar. Ol 10 ýyldan gowrak wagt bäri Bütündünýäniň esasy meseleleriniň biri bolan okeandaky plastmassalary ýygnamak bilen meşgullanýar. Nofir kompaniýasy köne balyk torlaryny ýygnaýar we sarp ediş harytlaryna we täze ECONYL materialyna öwürmek üçin gaýtadan işleýär. Russiýada bu materialdan suweşigini taýýarlaýan "Zynjyr ummany" markasy astynda bir öldüriji kärhana bar. Nofiriň web sahypasy öziniň 2008-nji ýylda Norwegiýada galyndylary ýygnamak ulgamyny döretmek maksady bilen döredilendigini aýdýar. Diňe Norwegiýada balyk tutmak we balyk ösdürip ýetişdirmek üçin her ýyl 15 000 tonna plastik enjam zyňylýar. 2012-nji ýylda bu kompaniýa Ýewropa Bileleşiginiň goldawyny aldy. Şondan bäri kompaniýa diňe bir Ýewropada däl, eýsem Afrikada, Aziýada, Amerikada-da galyndylary ýygnaýar.
Ýygnalan material Litwanyň ýa-da Türkiýäniň zawodyna äkidilýär we ol ýerde sökülýär we gaýtadan işlenilýär. Şeýlelik bilen, kärhana diňe bir balyk torlarynyň deňze taşlanmagynyň öňüni alman, galyndylary azaltmaga kömek etmän, eýsem täze sarp ediş önümlerini hem döredýär meselem: egin-eşik (jorap, şortik), her tarapy bir agaja dagylyp dem alyp ýatylen mata krowatlar, şeýle hem bag mebeli, supermarket sebetleri, haly we ş.m. Kompaniýa Sloweniýadaky zawodyny hem işe ugrukdyrdy, bu ýerde beýleki neýlon galyndylary bilen torlar ECONYL ýüplügine öwrülýär. "Nofir", ýüplügiň eko-modada dowamly interýerde we awtoulag pudagynda iň möhüm marka boljakdygyna umyt edýär.
Hünärmenler öz işleri barada 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Moskwada geçirilen “Global Talents Digital” taslamasynyň çäginde wideo görkezişinde çykyş etdiler. Bu taslama "ýaşyl"moda we tehnologiýa gönükdirilen başlangyçlary birleşdirýär.

Täzelikler, yashalym tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir