Ýaponiýada 19-njy noýabr güni tomus yssy bolýan sebitleriň köpüsinde iň ýokary gradus temperatura hasaba alyndy. Yssylyk ýaponiýanyň hemme ýerinde diýen ýaly emele geler. Baş Meteorologiýa Ofisiniň maglumatlaryna görä, gözegçilik nokadynyň 900-niň 149-synda temperaturanyň ýokarylygy rekord derejä ýetdi. Bu barada RIA Nowosti habar gullugy habar berdi.
Iň ýokary temperatura + 28.3 ° selsini görkezmek bilen Oita prefekturasynda hasaba alyndy. Tokioda bolsa temperatura yzly-yzyna iki gün + 24 ° derejäni görkezdi. Tokionyň ýaşaýjylary garaşylmadyk ýylylykdan peýdalanmak kararyna geldiler we seýilgählere ýygnanyp, do'gry maýsalaryň üstünde kiçijik piknikleri (saçak ýazylen düşekleri) ýerleşdirip dynç aldylar. Irden teleýaýlym habarlaryndaky teswirçiler daşky eşikleri almagy maslahat bermeýärler, eşikler - diňe päsgel berer, sebäbi gijelerine hem termometr 18 ° -dan aşak düşmez. Paýtagtyň ýaşaýjylary howa maglumatynyň hünärmenleriniň beren maslahatlaryna gulak asdylar we diňe bir ýagyş paltolary we penjeklerini ulanmakdan ýüz öwürmän, eýsem ýeňli köýneklerden ýeňsiz köýneklere geçdiler.
Umuman alanyňda, Ýaponiýanyň 47 prefekturasynyň 30-synda temperatura öňki ýyllaryň temperaturasyndan ýokary boldy. Termometrler + 27 ° -dan ýokaryny görkezip Osaka, Ehime, Şimane prefekturalarynda ýylylyk ýokarlandy. Iwate we Akita prefekturalarynda we adatça sowuk bolýan Honsýu adasynda-da temperatura + 26 ° töweregi ýokarlandy.
Şeýle-de bolsa, synçylar garaşylmadyk ýylylygyň uzak dowam etmejekdigini duýdurýarlar. Eýýäm şenbe güni Ýapon deňziniň demirgazygyndaky pes basyş meýdany gyş sowuklygyny getirer, käbir ýerlerde ýagyş ýagar we indiki hepdäniň ortalaryna temperatura noýabr kadalaryna gaýdyp geler.

Täzelikler, yashalym tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir