Moskwa. Aeroport:
Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä:
- Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen??
Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya:
- Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются.
- Я потерял жену.
- Нечего страшного пойдёмте в деспетческую, обьявим и найдём. Şeý diyip işgär aýal mikrofony açyarda:
- Уважаемая Енеш Еджен сикейин, подойдите пожалуйста к главному входу...

*****

- Sen näme beýle tutuksy keýpiň ýok?
- Aýalym 3 hepdelik deňize gitjek bolya.
- Begendä gaytam näma keypiñ bozýañ?
- Häzir tutuksy keýpsiz ýaly görünmesem aýalym pikrini üytgetýä...

*****

Stambul şäher hassahanasynyň Stomotolog (diş) lukmany Stenada asylan "Galatasaraý-Fenerbahçe futbol duşuşygy şu gün sagat 18:00" diýen täzeligi okap täze kömekçisine görkezýar. - Ine şul oýundan soñ bize gelýän müşderiler ep-esli köpelýär.

*****

Okuwçy dodaklary çişen ýagdaýda mekdebe gelýär.
Klasdaşlary ondan soraýarlar:
- Dodagyña näme boldy?
- Kakam bilen balyk tutmaga gidenimde dodagyma ary gondy.
- Onsoñ çakdymy?
- Ýok kakam ony çakmanka elindaki tagta bilen reski öldürdilaý...

*****

Türkmen Institutlaryñ biri. Bedenterbiýe sapagy.
Bedenterbiýe mugalymy Mihaýil Antonowiç 1-nji kurs türkmen talyplaryny 1-nji sentýabrdan başlap 3 gün okadanyndan soň olara özüne ýöne Mihaýil mugalym diyip yüzlenmegi haýyş etdi.(Oglan talyplaryñ üstünden gülüp bilgeşleýin "Gandonowiç" diýmezleri ýaly)...

Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir