Bir urus weterany urusdan gurruñ berip otyr diyya:
-Mundan Bres galasyndan çykdyk nemeslere topuldyk. Nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Minski şaherine geldik. Ýenede guyc toplap nemeslere topuldyk nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Kiyew şäherine geldik.
Şol gürrüñi yza gaçyp gelyas diyada. Ahyrynda:
- Moskwa şaherinine yetemizde elimden ok degdi oglanlar. Diyip ok degen elini gorkezipdir.
Diñlap oturanlañ biri aytya diýa:
- Bah ok degeni gowy bolayypdyr, bolmasa yzyñ nemesli oba girjek ekeniñ.


Samalyot uçup baryaka awariya bolup tusselapdir. Onuñ içinde bolsa iki sany paraşyut we üç sany erkek adam bar eken. Bular paraşyuty kim almalydygy barada dawa edipdirler.
Birinji erkek adam:
Meniñ aýalym, çagalarym bar olary eklemeli diyip yalbarypdyr. Oña birini beripdirler we böküpdir.
Ikinji erkek adam beylekisine aytya:
- Me paraşyut bök
- Sen näme?
- Mañada bar
- Onda ýañky böken näme parasyut almadymy?
- Oňa içi produktaly torbany berip goyberdim, goy aýalyny çagalaryny eklesin.

Iki sany garry ors koçede dusyarlar.
- Oo Andrey nahili taplar?
- Gowy däl Sergey
- Nam uçin name boldy?
- Soñky dowur dawlenyam galýa. Geçen hepdaniñ içinde 4-5 gezek poliklinka bardym. Göz öñine gelyami her gezek barlanlarynda dawleniyäm 120 - 80 , Pulsymam 60 gorkezyar.
- Tüys normadaky ýaly edil kosmonawtlaryñky yaly-da başga name gerek.
- Düşunýäñmi, ol ýaşajyk wraç gyz her gezek elimi eline alyp barlanynda dawleniyamem pulsymam galanok.


Bir awariya düşen görgüli gürrüñ berýä:
Maşynly gatyrak sürüp gidip barýadym, birdenem oňümden çykan zady kakmajak bolup roly birden owurdim welinmaşyn togalanyp gitdi. 3-4 gezek togalanandan soñra maşyn dik başaşak durdy. Çykjak bolýan çykyp bolanok. Biri komege gelmezmika dp eylame beylame seretdim. Bir gorsem biri yetip gelya. Gelip elini uzatdy menem halas etjekmika diyip elimi uzatsam Maryly eken "Maşyny şu durşuna näçä berersiñ" diyip sorady.


Haçanda žigula müneniñde gapyny ýapanyñda.
- Gatyrak yapsana.
Haçanda Toyota Korolla münüp gapyny ýapanyñda
- Ýuwaşrak ýapow geçirdiñ bärsine.


FIFA - nyñ täze kararyna layyklykda Russiyanyñ futbol ýygyndysyna 12 oýunçy bilen oýnamaga rugsat berildi. :)))

Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir