Gözel baharyň gelmegi näzenin gelin-gyzlarymyzyň güni bolan 8 Mart baýramçylygy bilen utgaşyp, bu baýramçylyga aýratyn bir öwüşgin we syrlylyk berýär. Biziň ejelerimiz, söýgülilerimiz we uýalarymyz bu gün has hem näzenin we mähirli bolup görünýär. Şeýle günde olara ýüregiňden çykýan gutlag sözlerini, arzuwlary beýan edesiň gelýär.

HORMATLY ZENANLAR!

Biz hem Size berk jan-saglyk, maşgala abadançylygyny, rowaçlygy, ýüregiňizde besleýän hemme arzuw-hyýallaryňyzyň bökdençsiz amala aşmagyny arzuw edýäris. Wagtyň öçürip bilmejek zenan gözelliligini saklap, hemişe söýüp we söýlüp ýaşamagyñyzy Beýik Allatagalladan dileg edýàrin.
BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Şol sonda öz ýakyn ynsanlarym bolan öz mähriban ejemi we öz söýýàn gyzym Màhribany Halkara Zenanlar güni bilen çyn ýürekden gutlaýaryn!!!

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir