ATEIZMIÑ MANTYKSYZLYGY

Ateizm akyla, mantyga (logika), delile däl-de, gürrüñsiz kabul edilen pikire esaslanýar. Olar "Men şeýle diýýänmi, diýmek şeýledir!" diýen pikirde bolýar.
Ateistler bilen Hudaýa ynanýanlaryñ arasynda dowam edip gelýän "Hudaý barmy ýa-da ýok?" diýen jedeliñ taryhy ýüzlerçe ýyllara uzaýar. Hakykaty subut etmek üçin iki tarapyñam ylmy delilleri orta atmagy, öñe sürýän delillerini dogry hasaplamaga çalyşmaklary we bir tarapyñ beýleki bir tarapyñ orta atýan delillerini ýalana çykarjak bolup jan edişi, gynansak-da, mantyksyzlygy we gereksiz ýagdaýlary döredýär. Şonuñ üçinem jedeller soñlanman, netijelenmän galýar. Netije bolmansoñam, biraz wagt geçensoñ başga-başga jedeller turýar.

Makalany doly okamak üçin aşakdaky linke giriñ:

http://www.kitapcy.ga/news/ateizmin_mantyksyzlygy/2020-02-10-10462

Bilim, wagt tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir