*söýýän gyzyň,ene-atasy bermese alyp gaçardyňmy?
*gelniň(Hudaý berse)8 çaga islese edinerdiňmi?
*gelniň senden köp gazansa,näme ederdiň?
*eger gelniň bilen ejeň oňuşman,ejeňki ýalňyş bolsa näderdiň?
Garşylyklaýyn:
*söýýän ýigidiňe ene-ataň bermese,gaçardyňmy?
*äriň ýa-da barjak oglanyň 8 çaga islese edinerdiňmi?
*sen äriňden köp gazansaň äriňem görüplik etse näderdiň?
*adamyň ejesi bilen oňuşmasaň seninki-de yalňyş bolsa näderdiň?

Jogaplaryñyzy kommentariýada ýazmagyñyzy soraýaryn...

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir