1.XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler.
2. Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar.
3. Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär.
4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär.
5. Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär. 6. Adamyň myşsasy kebelek gurçugynyňka garanyňda azdyr.
7. Diş adamyň ýeke täk öz-özüni düzedýän bölegidir.
8. Beýniniň 80%-i suwdan durýar.
9. Saçyň bir tary 3kg agramdaky zady saklap bilýär.
10. Ortaça adamyň kellesiniň agramy 3.6kg. 11. Adamyň ömründe işläp çykarýan tüýküligi, iki suw howdanyň suwundan köpdür.
12. Eskimoslaryň dilinde gar sözi 20 sözden ybarat.
13. Aýallar erkeklere garaňda iki esse köp göz gyrpýar.
14. Adam ýatan wagtynda, oýa wagtyna garanyňda ýarym sm uzyn.
15. Ýylda adamyň gapyrgasy 5 million gezek hereket edýär.
16. Adaty adama uklamak üçin 7 minut ýeterlik.
17. Ortaça, adam ömründe 60560 litr suw içýär.
18. XVIII asyra çenli adamlar sabyn ulanmandyrlar.
19. Adamyň iň güýçli myşsasy dildir.
20. Doly garaňkylyga göz 60-80 minutda öwrenişýär.
21. Howanyň ýetmeýänligi sebäpli adamlar ýatýarlar.
22. Erkekler bir owurtda 21 millilitr, aýallar bolsa 14 millilitr suw içip bilýärler.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir