Bir dostum haýyśy boýunça
Ilki bilen men telefonyma kod goýdum. Soñ kodumy ýadymdan çykardym. Soñ Hard Reset arkaly prośiwka etdim prośiwka boldy.
Soñ telefonymy işe goýberdim we ol işleýär dilini saýladym we wifi ýa çatmaly diýdi men çatdym ýöne нет соидинения görkezýar we şol ýerden başga bölüme geçenok munyň çykalgasy näme? we telefony nädip işletmeli?

Gaýrat edip bilýàniñiz bar bolsa aýtmagyñyzy haýyśt edýarin

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir