Salam Hormatly Agzalar! Men sizi täze açylan stawka çagyrýaryn!
Häzir TmFudBol saýtyna Ýeňişler üçin oýunlar goşuldy. Oýunlar bilen aşakda tanyşyp bilersiňiz!

Ososuna we Barselona

Koýfisentler:
Ososuna - utar! === 2.5 koýfisent
Barselona = utar! === 1.3 koýfisent
Deňme-deň bolar! === 2.0 koýfisent

Munuň ýaly ajaýyp mümkinçilikde peýdalanyň!!!
Meselem: Siz Ososuna 3 manat goýsaňyz we ýeňiji bolsaňyz, siziň TmCell nomeriňize 7(50 teňňe) manat edip TmFudBol administrasiýasy ugratýar!!!
Eger isleseňiz utan manatlaryňyzy Tolkun.ML hasabyňyza hem geçirip berýäris!

Eger siz Ososuna stawka goýsaňyz siziň goýan stawkaňyz 2.5 esse köpeljekdir!
Barselona stawka goýsaňyz siziň goýan stawkaňyz 1.3 esse köpeljekdir!
A deňme-deň warianda stawka etseňiz siziň goýan stawkaňyz 2.0 esse köpeljekdir!

Hormat Bilen TmFudBol.Tk

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir