Bir oglan mollada okayar ekeni. Mununam bir owadan ejesi bar ekeni. Oglan her gun mollan yanyna gelende molla " Gel hany owadan heleyiñ ogly" diyyar eken. Oglan bolsa halys yadap ejesine "Indi mena molla okamaga gitjek dal her gezek baramda Gel owadan heleyiñ ogly diyya diypdir. Ejesi bolsa yok oglum gidiber yone indi sey diyse ejem seni sugun oylan myhmancylyga cagyryar diy diypdir. We ari bilenem plan duzup goyyar. Oglanam yene mollan yanyna gidipdir. Molla bolsa onki diyenini Geldiñmi owadan heleyiñ ogly diypdir. Oglan bolsa molla ejem seni sugun oylan myhmancylyga cagyryar diypdir. Molla bolsa oz yanyndan begenipdir. We oylan owadan heleyinka myhmancylyga barypdyr. Owadan heley bolsa onuñ onunde naharlardan goyupdyr. Molla bolsa iyip bolandan soñ Hany oyun hojayyny yokmy diypdir. Olam bir yerik gitdi diyipdir. Sonda molla heleye yakynlasyp ugranda plan boyunca ari gapydan girjek bolup ardynjyrapdyr. Molla bolsa inni naderis diypdir. Ayal hem ona purenjegi kellesine atypdyrda onune hem degirmeni goyupdyr. Gapydan giripdirde heley bu kim dp sorapdyr. Ayaly hem Bu gonsymyzyn gelni bularyñ uny gutarypdyr azajyk un sorap geldi menem ozune geregni uwede alay diydim. Seydip ol molla yarygija cenli bugday uwap oturypdyr. oyuñ ahli bugdayny uwap gutaransoñam bildirman gacyp gaydya. Sondan son molla ona owadan heleyiñ ogly diymandir. 2 hepdeden son oglan yenede molla ejem seni myhmancylyga cagyrya diyipdir. Molla bolsa Ha oglum bilyan sen ejeñ uny gutarandyr Diyipdir.
.....
Bir amerikan Turkmenistana syyahat etmage gelipdir. Bulam gelip Gurban bayramyna gabat gelipdir. Bunam gurbanlykdan gurbanlyga aylapdyrlar. Haysy oye barsa dograma, palaw, cekdirme naharlardan iyip hezil edipdir. Son Amerika baranda dossuna gurrun beryar: Ee dos Turkmenistan seyle hezil ekena how yone haysy oye barsan naharlayalar, Ozlera bir iyyaler gonsularnam nahara cagyryarlar. Ol yer seyle bolcylyk ekena how. Mena iyip icip hezil etdim diyipdir. On aydanlaryna ynanyp dosty hem esli wagtdan son Turkmenistana gelipdir. Bu gorgulem Oraza ayyna gabat gelaiypdirda. Nahar iymek nirde hic kim iyp icenok diyya her kimin agzy beklidirda. Bunam ici yanypdyrda Amerika barandan son dostuna gygyryamysyn. Haramzada nama meni sokyañ. Olar Gonsularny nahara cagyrmaga beylede dursyn ozlerem hic zat iyibicenoklara. Diyipdir.
.....
Bir ar ayal birininka myhmancylyga barypdyrlar. Elbetde olarda basgada myhman hem bar eken. Seylelikde myhmancylykda Ari cilim cykaryp otlapdyrda birinem beyleki myhmana hodurlapdir.ayaly hem yuwaslyk bilen Oy eyesinede hodur etda diypdir. Ari hem Ol gutaran cilimkes dp ondanam yuwasja jogap beripdir.

Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir