SAKGAL NÄME ÜÇIN GOÝBERILÝÄRKÄ?

Meniñ şu saparky ýöretjek pelsepämiñ biraz geñ-tañrak görnäýmegi-de ähtimal. Dogrudanam, ýazjak bolsañ, sakgaldan, murtdan başga zat gapyşdymyka? Ýöne biraz oýlanyp gördüm welin, gepbaşy edeniñe degýän mesele eken. Şol pursadam köne ýomak ýadyma düşdi. Däli ýaly öz-özüm ýylgyranymy duýman galypdyryn.
Ýomagyñ manysy şeýleräk: ikinji jahan urşunda komandir "dil" getirmek üçin edenli esger gözläpdir. Ahyry murty towlanyp duran ýigidiñ ýanynda saklanypdyr. "Dil" getirilmäge iberiljegini eşiden murtly esgeriñ ýüzi boz-ýaz bolupdyr. Ol: "Ýoldaş komandir, murtuma bakma, gaýrat ýokdur..." bagyryberipdir...

Makalanyñ dowamyny we tutuşlygyna okamaga isleg bildirenler aşakdaky linke girsin:
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.kitapcy.ga/news/sakgal_name_ucin_goyberilyarka/2019-08-17-7800

Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir