Bir ár - aýal çagalary aňmaz ýalak, söýüşjek wagtlary "ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler. birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýa. aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene daş edip gelýä. üçünji gezek aýaly atyşaly diýýä, ysgyndan gaçan äri "ana tupeň, ana ok. özüň oklap atyber."

Bir alkaş ölüpdirmişin. o dünýä barypdyr weli oňa jennediň gapysyndan eltipdirler weli ümsümlik ýermişin. soň dowzahy görkezipdirler weli gapyň agzynda birgiden özi ýaly alkaşlar hezil edip arak içişip otyrlarmyşyn gülüşip. ol alkaşam derrw - men şu ýerde galjak – diýipdir. barypdyr weli oň ýeňsesinden depip göni oadyň başyna geçiripdirler işletmäge. - bu nä boluş hany ýaňjygam siz arak içip otyrdyňyza! - diýse - hä olmy ol diňeje reklamady – diýipdirler

Parklaryň birinde öýsiz bir bende otur diýýär. aýagynda-da bir taý köwüş. geçip barýan rehimli garry ene soraýar: -näme, janym, köwşüňi ýitiräýdiňmi? -ýok, daýza jan! köwüş tapdym!


-Samsyk diýip kime diýýäler? -Bir adama bir zatlar düşündirýäň, düşündirýäň, olam hiç zada düşünenok. Ine şeýle adamlara samsyk diýilýär. Düşündiňmi? -Ýok!

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir