Dostluk.ru saýtyna girizilen täze üýtgeşmeler

1. Öz profiliňe girip sowgatlary indi görüp bolýar.

2. Mowzugy pikirlerde paýlaşyp bolýar.

3. Baş sahypada, Şu aý diýen ýere bassaňyz, şol aýda açylan mowzuklary görüp bilersiňiz.

4. Saýtyň ilkinji android programmasy, saýt baş sahypasyndan ýükläp bilersiňiz.


we birnäçe kiçi üýtgeşmeler.

Ýakynda:


1. Pikirler we forum üçin Hashtag

2. Her dereje üçin aýratyn funksiýalar

3. Nik fonyn reklemek


Biz bilen boluň. Siz saýtda näçe aktiw bolsaňyz, şonça täze - täze we size amatly bolan üýtgeşmeler bolar.

Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir