Özüni hakyky edebiýatçydyr öýdüp, ýat ýurtlardan öz iline, öz halkyna tarap üýrýän "ýazyjylaryñ" aýtmagyna görä, "türkmen okyjylaryna bu gün okar ýaly türkmen dilinde ýazylýan çeper eser ýokmuşyn..."
Bu ýapa degmez ýalany puja çykaran ýazyjymyzyñ biri hem Osman Ödedir.
Osman Ödäniñ 31 tomluk edebi mirasy: onuñ romanlary, powestleri, hekaýalary, kinossenarileri, edebi makalalary ilkinji gezek rus we türkmen dillerinde ýazyjy Döwran Agalynyñ we Has Türkmeniñ tagallasy bilen www.kitapcy.ga edebi-çeper saýtynda okyjylara ýetirilýär. Okamaga howlugyñ!

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir