Sylapberdi MUHAMOW

Sylapberdi Muhamow özboluşly döredijilik dünýäsi, öz owazy, sesi, galam ýörediş aýratynlyklary bilen şygyr muşdaklarynyň arasynda giňden tanalýar. Onuň goşgularynda beýan edilýän durmuş pelsepesi ata Watan, mähriban toprak, il-gün baradaky duýgy-düşünjeler bilen sazlaşykly şekilde birigip gidýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi Sylapberdi Muhamowyň bu goşgular ýygyndysyna onuň dürli ýyllarda ýazan goşgulary girizildi.

https://direlisedebiyat.blogspot.ru/2018/05/bakylyk-gosgular-yygyndysy.html?m=1

© www.kitapcy.ml

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir