Gyzlar barada gyzyklyja faktlar Durmusda kop zady owrenmage mejbur bolyan ynsanlar (esasanam erkek ugry) kop zada sowuk garayarlar. Emma bu sawlik kop yerde oz basarnyksyzlygymyzy orta cykaryar. Elbetde bu gezek gyzlar barada kabir oglanlaryn bilmeli zatlarynyn hokmanydygyny yatladyp asakdaky yazgyny hodurleyan. Aýal maşgala - köp erkek adamlaryň aýtmagyna görä planetamyzyň janly zatlarynyň iň bir syrlysy. Olaryň logikasyna erkek adamyň düşünip bilmegi asla mümkin däl. Nämüçin? Sebabi käwagtlar olaryň özleri özlerine düşünip bilmeýärler). Meselem gyz maşgala söýüp ölüp ýatanam bolsa "ýok" diýip goýbermegi hiç zatça görmeýär. Bularyň käbiri utançdan bolsa, käbiri diňe oglany kösemek maksady bilen şeýdýär. Ýa birzady "etme" diýseler, senem diýenlerini edip şo zady etmeseň, biraz wagtdan "sen meň bilen ylalaşdyň, garşy çykmadyň" diýip öýkeleseler geň görüp oturmaň). Sebäbi olar mähriban aýal maşgalalar). Gyzlar elleri boş bolsa halamaýarlar. Şo sebäpden olaryň elinde ýa kiçijik sumka asylgydyr, ýa gapjyk, ýa bolmasa telefon. Erkekler tersine) erkek adamlar üçin eli boş ýöremek has rahat. Gyzlar birwagtyň özünde hem dyrnaklaryny reňkläp hem serial görüp hemem şol bir wagtda joralary bilen telefonda gürleşip bilýärler.) Eger gyz maşgala elini görkezmegi haýyş etseňiz ol eliniň aýasyny dälde ýokary ýüzüni görkezer. Erkekler tersine eliňi görkez diýseň göni aýasyny açarlar.) Aýal maşgalada duýgurlyk hakykatdanam bar (женская интуиция). Olar haçan dostlaryň bilen oturlyşykda bolanyňy haçan bolsa hakykatdanam iş sebäpli saklananyňy gaty oňat duýýarlar. Gyzlar bir zady eşitmek islemeseler gulaklaryny barmaklary bilen ýapýarlar, erkekler bolsa aýalary bilen gulaklaryny tutuş bekleýärler). Hemme gyzlar öwgüli sözleri halaýarlar, esasanam şo sözler ýürekden çyksa. Köp gyzlary özi bilen deň ýa-da özünden kiçi ýaşly oglanlar gyzyklandyrmaýarlar. Olara garanyňda gyzlary özlerinden 2-3 hatda 4-5 ýaş uly erkekler has gaty gyzyklandyrýarlar. Ýatda saklaň! Eger siz bir gyz bilen gatnaşyk açmak isleseňiz, onda ilki bilen şo gyzyň jorasy bilen ýakyndan tanyşmak zerurdyr. Çünki siz jorasy bilen arany sazlamagy başarsaňyz siz söýýän gyzyňyz barada islän maglumatyňyzy alyp bilersiňiz). Gyzlaryň köpüsi gödekligi, gahar-gazaby halamasalaram, mylaýym ýumşak ýigitlere garanyňda, olar hut şeýle häsiýetli ýigitleri halaýarlar. Aýal maşgala erkek adama garanyňda has köp ýaşaýar. Pomada çalynýan gyzlar bütin ömürleriniň dowamynda 2 kg çenli pomada iýýärler. Eger siz bir gyz barada hakykaty bilmegi ýüregiňize düwen bolsaňyz onda şo gyzy ony tanaýan gyzlaryň ýanynda başardygyňyzdan öwüň). Gyzlar bir zady zyňjak bolsalar ellerini yza çekip zyňýarlar, oglanlar bolsa gyra. Gyzlar salamlasanlarynda hic wagt bir birlerinin ellerini gysmayarlar. Soyusyan gyzlar ozlerinin isleyan zadyny yada hereketini (jynsy meselede) oglandan sorap almayarlar olar dine sol pikirin oglanda doremegine garasyarlar, eger oglan Gyza (yada ayaly) ucin zerur zady bilmese gyzlar gaharlanyarlar kate aglayarlar. Bu mesele erkeklerde tersine bolyar yagny gyzlardan (yada ayalyndan) ozlerine gerek zady olardan sorap dilap alyarlar. Gyzlar hic wagt oz soygulerine ansat boyun almayarlar, yagny gizlap erk etmegi basaryarlar, emma nazlerini welin gizlap basarmayarlar (yumsama, yylgyrma,naziklik we s.m.) sol sebapli hem gyzyn naz etdigi soydugi diyen oglanlaryn arasynda yornukli pikir bar. Yazga geciren: wagt

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir