(HORMATLY www.TALYPLAR.com yn AGZALARY SOYGI HER KIME NESIP ETMEYAR. SIZE AHAL BILEN AYJAHANYN SOYGI TARYHYNY SIZ BILEN PAYLASMAK ISLEDIM. HOKMAN OKAN!!!) Menin bu soygum gunalerden dolymyka? Name ucin jandan eziz goren gyzym mana nesip etmedika? Name ucinka... Adam basy dasdanam gaty. Diysen hak aydylan soz. Ol gyzy soymegem edil howply madda yalydy onun yeketak kesbi meni dirligime yakyp yandyryardy. Onun bir gezek yylgyrsy yada nazi mana bahasyz sowgatdy. Men ony dali yaly soydum, censiz-caksyz, asla hasaby bolmayan agyrlyk bilen soydum. Ony sol hassahanada ilkinji gorenimden son kop wagtymy sarp edip zordan onun gownuni gaty kynlyk bilen tapdym, basda-ha asla menin sozumi alar oytmedim. Sebabi ola maryda yasayar men bolsa ahalda ara daslygy ikimizem gaty inkise doredyardi. Men sonumy sayman ol gyza oz sozumi uly jepalardan we towekgelliklerden son zordan aldyrdym. Gunler onun bilen gaty gaty bahym we gyzykly gecyardi. Gecen gunlerin bahasyny ya bolmasa lezzetini hic bir zat bilen denemen asla ol bolmajak zat ahyry. Onun bilen jemi 3 ay wagtdanam koprak yzyny uzman gunde gorusdik. Men ahyr marydaky isim tamamlanyp onki yerime gaytdym gaytdym.( mara meni is bilen ugradypdylar). Yalnysmasam 2016. 03. 18. Oydyan ondan ayra dusmek mana artykmac agram saldy. Ondada ozume zor salyp dine sesini estmek bilen bu mukaddes bagtymyn ayralykdaky lezzetini goryardim. Gunler olmedik ucin edil deryan akymy yaly akyp durdy. Bizem kate sowusip kate soyusip may ayyny hem ahyrladyk. Men yene bir sebap bilen yolotene gitdim. Ol yerde ony gorup tas ysgynsyz janyma taze bir jan geldi. Yone nace begensemem onda mana bolan onki yyly mahri edil onkusi yaly duymadym. Zyyany yok diydim. Ol Mana arcman krorda dync almaga barjakdygyny aytdy. Sol yerde arkayyn gorseris gurleseris diydi bu yerde adamlan gyzy tanayanynyn bolmagy ahmaldygyny mana hayysh bilen dusundirdi. Gaytmak agyr dushsede ozume zor salyp gijan yary mary bilen hoslasyp yzyma gaytdym. Yene sol onkuje gun tertibe ozumi mejbur edip owrenisdirdim. Nace gyzlar bilen habarlasylsada gorsulse hem islegsizdim olaryn hijisem marydaky gyzca yokdy. Sondan basgasyny janym islemezdi sol sebapden olaryn janyny kan almazdymam jan etmezdimem. Yone gun gecdigice bir biregi gormeyan yuzler hamala diyersin keseki yuze menzap baryardy. O gyz onem gun asdygy sayyn jan etmesini yada jan almasyny onkulere garanynda azaldypdy emma ishe girip bu janlasmazlyk hasiyetini ishim kan jogaby Bilen hasam kopeldip meni gay at diyen otda hassa etmage baslady. Daldiredigimce hem ol gyz menden doyyardy, sowayardy. Su sowusler bahanalar bilen ol gyz ne arcmana geldi nede asgabada geldi nede sondan son gorsuldi. Ahyry soygusiz sowuslerin degnama degen gunlerinin biridi. Sagat wagtyny anyk bilemok mumkin agsam on towereklerimika diyyan gyz bilen bir sebap bilen sowusip gaharyma gyzyn uly agasynyn ayalyna jan etdim ondada ari yagny gyzyn erkek dogany aldy iki erkek bolup yeterlikce sowusdik. Yone nahilem bolsa gyzyn agasynyn sarpasyny name diysemem sakladym. Menin hormatly Okyjym name ucin gyzyn gelnejesine jan etdin ondada agsam gic wagty diyip sorarsyn bilyarin godek we yazgarylmaga diysen mynasyp hereket. Niyetim gyzyn agasy bilen sowusip gyzy gorkuzmakdy we tazeden ozumi sylatmakdy nahili samsyk pikirem bolsa (cunki ol gyz gorksa has gowy sylayardy soyyardi). Emma bu gezek eden pikirimin netije bermedi seytan aldawy yaly tersine boldy. Ol gyzy elimden gidirdim. Sol gunden bir hepde gecirip gyzyn Nomerine nace gezek jan etdim ocuk beryar telefonunam satypdyr Nomer Ulananok diydiler. Gynanyan. Yeketak sol gyzy anyrbasy menin ishdam alypdy oler yaly soydum. Nace gezek synanysdym ozge gyzlan hicisem onun yerini tutanok. Tutmazam. Tutmazlygynam isleyan. Ine senden 2nji ayyn ici senden ayra gezip yorenim. Cynarada nace jan etdirdim yone her gezegem ya oyde dal ekenin yada uzak gurlesmansin zyyany yok muny etmekde sen hakly... Hazir aykam men hakda yeke minut pikir edyanmi in bolmanda gorusen yerimizden gecende ayaklaryn sagin diyyarmi. Hayata yazan yazgymyz hazirem dur diyyar arada oglanlar bilen habarlasamda aytdylar. Mana beren alajan hazirem dur yone dakynamok. Ayap yygnap goydum yone oz orup beren ceshkani welin ayagymdan cykaramok howa barde marydakydan sowuk Bolyar. Sana beren masa we ayy (masa i medwed) multigimi goryanmi. Gowjam entagem oggy multigi gozleyan yone tapamok. Sana alan in gymmat sowgadym hazirem ozumde dur. Aklyma syganok gowjam Yuregim sunca gecen yollardan sonrada yene sen bilen onkulik isleyar... Nesip bolsa su ayyn yagny noyabryn 18ne senin doglan gunun in bolmanda sol gun bir senin sesini esdip ondan gansadym. Eger nesibamde bolsa senden entakler sowaman dine senin barlygyn hem mana yeterlik bolar. Tazeden Soydurip bilsem ona yetesi arzuwam edemok. Arman hemme arzuw hasyl bolmayanlygy yogsa gunde sen bilen bolmagy arzuw ederdim. Ykbal diyen zatdan in uly dilegim Kasga su yazgymy doglan gununden on okasadyn kasga... Wakany teksde geciren: O. Sh. N.

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir