Sen geldiň-de, Garyp köňlüm baý etdiň. Ýöne, Nämüçindir, Ynjalygym ýok. Sen maňa bagt berdiň örän ullakan, Onynädip gorajagmy bilemok. Ýöne Säher-säher bagtymy öpüp, Görýän öz-özümi seniň gözüňde. Herhal, ýolda ýatan daş däl ekenim, Artyk däl ekenim ýeriň ýüzünde. awtor: G. Ezizow

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir