Oglana bir gyz ýarapdy, olam onuň ýanyna baryp tanyşasy gelýä, gyzam ol oglana jogap berýär: - Sende BMW maşyn hem-de 2-gatly jaý barmy?! - Ýok - Onda bagyşla, hoş gal diýip, gyz öz jorasy bilen ýoluny dowam edipdir. Oglan kakasynyň ýanyna baryp, hemme zady aýdyp berýär. Kakasy oňa: - Saňa näme diýeýin oglum, sen öz Bentliňi iki sany BMW çalşyp bilersiň, ýöne jaýymyzyň Üçünji we Dördünji gatlaryny bir gyz üçin ýykmak, bu samsyklykmyka diýýän ...

Köneler, wagt tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir